اساتید | محمد کریمی خرمی

محمد کریمی خرمی

کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

اطلاعات استاد

1. درباره

آقای محمد کریمی خرمی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

3938

بازاریابی در حوزه پزشکی

سلامت و رسانه

2. ارتباط