اساتید | آرمین فریدونی

آرمین فریدونی

کارشناسی ارشد اتاق عمل

اطلاعات استاد

1. درباره

آقای آرمین فریدونی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کارشناسی ارشد اتاق عمل

23303

----

2. ارتباط