اساتید | لیدا مختاری

لیدا مختاری

کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

اطلاعات استاد

1. درباره

خانم لیدا مختاری

کارشناس دفتر نشریات

کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

7596

  • کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2. ارتباط