اساتید | بلقیس علیزاده

بلقیس علیزاده

کارشناسی پرستاری

اطلاعات استاد

1. درباره

آقای بلقیس علیزاده

پرستار بخش جراحی آنکولوژی

کارشناسی پرستاری

2569

پذیرفته شده در آزمون CBT (اخذ مجوز کار در کادر درمان انگلستان)
پذیرفته شده در آزمون RN (اخذ مجوز کار در کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند)

2. ارتباط