اساتید | محمد علی ایزدپناه

محمد علی ایزدپناه

کارشناسی ارشد 'آموزش زبان انگلیسی'

اطلاعات استاد

1. درباره

آقای محمد علی ایزدپناه

مدرس زبان

کارشناسی ارشد 'آموزش زبان انگلیسی'

25481

PHD: PH.D. STUDENT IN TEFL
Department of English, Shiraz University, Fars

MA: MASTER OF ARTS IN TEFL
Department of English, Shiraz University, Fars

BA: BACHELOR OF ARTS IN TEFL
Department of English, Marvdasht Azad University, Fars

AA: ASSOCIATED OF ARTS IN TEFL
Department of English, Kermanshah Azad University, Kermanshah

PROFESSIONAL EXPERIENCE

UNIVERSITY TEACHER, BERLIIN SCHOOL OF BUSSISNESS AND INNOVATION, FALL 2023
English Enhancement courses
Internal English Assessment

UNIVERSITY TEACHER, ZAND UNIVERSITY, SPRING 2018
Practical teaching methodologies
Research Methodologies
The usage of Idiomatic expressions in translation

UNIVERSITY TEACHER, SHIRAZ UNIVERSITY, WINTER 2015
Specialized English for Hotel management
Specialized English for Engineering
Specialized English for Tourism

2. ارتباط