اساتید | مرتضی شمسی‌زاده

مرتضی شمسی‌زاده

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

اطلاعات استاد

1. درباره

آقای مرتضی شمسی‌زاده

عضو هیئت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

3198

مشاور تحصیلی برای دانشجویان بین المللی پرستاری در مقطع کارشناسی

مشاور تحصیلی برای دانشجویان پرستاری در مقطع کارشناسی

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

برنده جایزه مربی ممتاز

برنده جایزه مربی برجسته بالینی

برنده جایزه مقاله پر استناد/مقاله برتر

پژوهشگر برتر

اچ ایندکس: 21

2. ارتباط