اساتید | علیرضا کشتکار

علیرضا کشتکار

کارشناسی ارشد 'مهندسی معماری'

اطلاعات استاد

1. درباره

آقای علیرضا کشتکار

معلم - طراح " ناظر و مجری پایه سه نظام مهندسی

کارشناسی ارشد 'مهندسی معماری'

0

----

2. ارتباط