شرح وظایف مسئول فنی آزمایشگاه

رایگان

0 نظر
دسته‌بندی‌ها
آئین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه
بازدید کاربران: 0
بازدید از صفحه: 224
شرح وظایف مسئول فنی آزمایشگاه

بررسی اجمالی

ماده 24: وظایف مسئول فنی دائم موقت آزمایشگاه عبارت است از مسئولیت های مسئول فنی آزمایشگاه شامل مسئولیتهای فنی حرفه ای علمی مشاوره ای اجرایی و آموزشی مرتبط با خدماتی که آزمایشگاه ارائه میدهد میباشد. مسئول فنی ممکن است بعضی وظایف و یا مسئولیت های خود را به کارکنان واجد صلاحیت تفویض نماید. در هر حال مسئولیت نهایی کلیه فعالیت های آزمایشگاه بر عهده مسئول فنی بوده و در هر حال حضور مسئول فنی در کلیه ساعات مندرج در پروانه قانونی آزمایشگاه الزامی است.

مسئول فنی آزمایشگاه باید:

نسبت به اجرای کلیه قوانین مقررات و آیین نامه های مرتبط با آزمایشگاههای پزشکی متعهد باشد.

نسبت به رعایت اخلاق حرفه ای و اجرای منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی متعهد بوده درگیر اعمال غیر مجاز و غیر اخلاقی نشود و هیچ گونه هزینه اضافه یا خدمات غیر ضروری به بیماران تحمیل نکند.

نسبت به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و اجرای الزامات استاندارد آزمایشگاههای پزشکی خود را متعهد و ملزم بداند.

همه کارکنان در سطوح مختلف کاری را در خصوص اهمیت و ضرورت تبعیت از قوانین، مقررات رعایت اخلاق حرفه ای و اجرای الزامات استاندارد توجیه نماید.

در امور اداری و اجرایی ارتباط با مراجع قانونی و مسئول در وزارت دانشگاههای علوم پزشکی متبوع سازمان های بیمه گر و سازمانهای طرف قرارداد با مؤسس آزمایشگاه همکاری نماید.

در مورد امور فنی و تخصصی آزمایشگاه به مراجع ذیربط نظیر وزارت و دانشگاه علوم پزشکی متبوع مراجع قضایی و نظام پزشکی پاسخ گو باشد

در خصوص ارائه به هنگام اطلاعات درخواست شده از آزمایشگاه با مراجع قانونی متولی نظام سلامت همکاری لازم را طبق شرایط مقرر داشته باشد.

خط مشی اهداف دامنه کاری و طیف فعالیتهای آزمایشگاه را مشخص نماید.

از در دسترس بودن منابع لازم و کافی برای انجام طیف فعالیتهای مورد نظر به نحو مطلوب اطمینان حاصل کند و بر بهره برداری بهینه از منابع مدیریت اثر بخش داشته باشد.

از وجود فضا و محیط کاری مناسب کافی و ایمن برای انجام فعالیتها با کیفیت مطلوب اطمینان حاصل کند.

از وجود تعداد کافی کارکنان دارای صلاحیت و مهارتهای لازم برای انجام امور محوله اطمینان حاصل کند. صلاحیت کلیه کارکنان را در بدو استخدام و همچنین به طور دوره ای در حین خدمت ارزیابی نموده و به طور مستمر بر عملکرد کارکنان نظارت داشته باشد.

شرح شغل شامل وظایف مسئولیتها و اختیارات هر یک از کارکنان را مکتوب و به طور رسمی به ایشان ابلاغ نماید. سلسله مراتب سازمانی و ارتباط بین کارکنان را مشخص و برای کارکنان کلیدی آزمایشگاه می جانشین تعیین کند.

برای به روز بودن و پیشرفت حرفه ای کارکنان آزمایشگاه برنامه ریزی آموزشی و توسعه ای داشته و فرصت شرکت در برنامه های آموزشی را به آنها بدهد.

از فراهم بودن وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب و متناسب با طیف خدمات آزمایشگاه و استانداردهای آزمایشگاه پزشکی اطمینان حاصل نماید.

بر روند خرید کنترل نگهداری و ارزیابی کیفیت تجهیزات و فرآورده های تشخیصی آزمایشگاهی مبتنی بر استانداردهای آزمایشگاه پزشکی نظارت داشته باشد. تأمین کنندگان اقلام و تجهیزات آزمایشگاهی را - بر اساس معیارهای مشخص ارزیابی و انتخاب کرده و عملکرد آنها را پایش نماید

از به کارگیری روشهای معتبر و صحه گذاری شده مطابق استانداردهای آزمایشگاه پزشکی اطمینان حاصل کرده و بر اجرای برنامه های کنترل کیفی داخلی و شرکت در برنامه های ارزیابی خارجی کیفیت نظارت داشته باشد.

بر ارائه به هنگام خدمات آزمایشگاهی مطابق با زمان چرخه کاری تعیین شده برای آماده شدن نتایج نماید. آزمایش ها بویژه به گزارش به موقع نتایج آزمایشهای اورژانس نظارت نماید.

بر رعایت و اجرای اصول مستندسازی در آزمایشگاه شامل تدوین مدارک و نگهداری سوابق نظارت

کلیه فرایندها و فعالیتهایی که در آزمایشگاه انجام میشود شامل فعالیتهای فنی در حوزه قبل از آزمایش انجام آزمایش پس از آزمایش و همچنین فرایندها و فعالیتهای مدیریتی و پشتیبانی را به طور مستمر پایش و ارزیابی نماید تا خطاها و موارد عدم انطباق با استاندارد آزمایشگاه های پزشکی شناسایی شوند.

برای برطرف کردن خطاها و موارد عدم انطباق برنامه ریزی کند اقدامات اصلاحی و اقدامات پیشگیرانه را تعیین کرده و فرد مسئول و مهلت زمانی را مشخص نماید همچنین اطمینان حاصل کند که اقدامات لازم به موقع به انجام رسیده و اثربخش بوده است.

آزمایشگاه های ارجاع را بر اساس معیارهای مشخص انتخاب کرده و کیفیت و کارایی خدمات آنها را مورد پایش قرار دهد.

روشهای ارتباطی مناسب در داخل آزمایشگاه بین کارکنان بخشهای مختلف و کارکنان در شیفت های کاری مختلف طراحی کند.

ساز و کار لازم برای تسهیل ارتباطات و انتقال اطلاعات بین آزمایشگاه با گیرندگان خدمات و سایر ذینفعان را فراهم نماید. در مورد رضایت از عملکرد آزمایشگاه از گیرندگان خدمات نظر سنجی کرده و به تمامی شکایات پیشنهادات و درخواستهای کارکنان و کلیه گیرندگان خدمات آزمایشگاه رسیدگی نماید.

به اجرای برنامه های ایمنی و امنیت زیستی متعهد باشد اطمینان حاصل کند که هیچ گاه ایمنی کارکنان بیماران و مراجعه کنندگان و همچنین جامعه و محیط زیست در اثر فعالیتهای آزمایشگاه به مخاطره نمی افتد.

تدابیر لازم جهت واکنش مناسب و سریع در زمان وقوع بحران فوریتها و بلایا را پیش بینی نموده و به اجرا درآورد تا اطمینان حاصل شود در شرایط غیر منتظره و اضطراری که دسترسی به خدمات آزمایشگاهی محدود بوده یا وجود ندارد دسترسی به خدمات اساسی و پایه آزمایشگاهی میسر است و ایمنی کارکنان و مراجعین و امنیت زیستی در جامعه در این شرایط حفظ می شود.

در موارد لزوم و شرایط مقتضی به عنوان عضوی فعال در تیمهای پزشکی در روند مراقبت از بیماران مشارکت داشته باشد.

در موارد لزوم و شرایط مقتضی مشاوره در مورد استفاده صحیح از خدمات آزمایشگاهی انتخاب آزمایش ها و تفسیر نتایج آزمایش ارائه نماید.

در صورت لزوم و در موارد مقتضی برای تحقیق و توسعه برنامه ریزی کرده و آن را به اجرا در آورد.

در شیفت مندرج در پروانه مسئول فنی در آزمایشگاه حضور فعال داشته باشد.

گزارش نتایج آزمایشها را قبل از صدور تایید ممهور و امضاء نماید.

تبصره 1: پذیرش و انجام آزمایش توسط افراد ذیصلاح و در حیطه شرح وظایف تعیین شده توسط مسئول فنی برای ایشان در ساعاتی که مسئول فنی در آزمایشگاه حضور ندارد بلامانع است ولی آزمایشگاه حق گزارش نتایج آزمایشها را بدون نظارت نهایی و تایید و امضای مسئول فنی ندارد مگر در موارد فوریت پزشکی که گزارش نتیجه آزمایش با درج این مطلب که این گزارش اولیه بوده و گزارش نهایی پس از تائید مسئول فنی ارائه خواهد شد قابل ارائه است. به هر حال حضور مسئول فنی در آزمایشگاه در کلیه ساعات درج شده در پروانه قانونی ضروری بوده و مسئولیت کلیه فعالیتهای انجام شده در کلیه ساعات فعالیت آزمایشگاه به عهده
مسئول فنی می باشد.

تبصره 2: مسئول فنی قانونی در صورت تصمیم به استعفا با انصراف از ادامه فعالیت و همکاری باید سه ماه قبل مراتب را بطور کتبی به مؤسس و دانشگاه مربوطه اعلام نماید و تا پایان این مهلت موظف است کلیه وظایف و امور محوله را انجام دهد.

تبصره 3: در صورت صلاحدید و پیشنهاد کمیسیون ،قانونی ارزیابی و تائید توانایی جسمی و روانی مسئول فنی توسط کمیسیون پزشکی برای تائید صلاحیت و صدور و تمدید پروانه قانونی انجام میشود.

 

مدرس

محمد کریمی خرمی
کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

بازاریابی در حوزه پزشکی

سلامت و رسانه

نظرات

0

0 رای
5 امتیاز
0
4 امتیاز
0
3 امتیاز
0
2 امتیاز
0
1 امتیاز
0

نظرات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری شوید.