سایر مقررات تأسیس آزمایشگاه

رایگان

0 نظر
دسته‌بندی‌ها
آئین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه
بازدید کاربران: 0
بازدید از صفحه: 102
سایر مقررات تأسیس آزمایشگاه

بررسی اجمالی

ماده 47 انتقال آزمایشگاه دائر از یک محل به محل دیگر در حوزه همان دانشگاه منوط به طرح در کمیسیون قانونی و اخذ پروانه جایگزین طبق ضوابط صدور پروانه های قانونی موسسات پزشکی خواهد بود.


ماده 48 انتقال آزمایشگاه دائر از حوزه یک دانشگاه به دانشگاه دیگر منوط به طرح در کمیسیون قانونی دانشگاههای مبداء و مقصد و اخذ پروانه جایگزین طبق ضوابط صدور پروانه های قانونی موسسات پزشکی دانشگاه مقصد خواهد بود.


ماده 49 آزمایشگاههای پزشکی که بخشی از مراکز و موسسات درمانی محسوب میشوند اعم از دولتی خصوصی خیریه و تعاونی و وابسته به نهادها می بایست در داخل محوطه موسسه دایر کردند.


ماده 50 شروع به کار بهره برداری و ادامه فعالیت آزمایشگاه منوط به تامین و معرفی کارکنان پزشکی و پیراپزشکی تجهیزات مورد نیاز و ارائه سایر مستندات مطابق دامنه فعالیت و ضوابط اعلام شده و پس از کسب پروانه و رعایت ضوابط قانونی و مقررات مندرج در این آئین نامه و دستورالعملهای مربوطه خواهد بود.

تبصره: آزمایشگاه ملزم به رعایت ضوابط وزارت در ارتباط با ایمنی و امنیت زیستی بوده فقط با مجوز وزارت مجاز به نگهداری عوامل بیماریزای خطرناک می باشد.


ماده 51 تعطیلی موقت آزمایشگاه حداکثر تا شش ماه مجاز است مگر در ماموریتهای اداری آموزشی و بیماری و یا دلایل موجه دیگر که مورد تائید دانشگاه مربوطه قرار گیرد چنانچه این امر رعایت نگردد دانشگاه مخیر به ابطال پروانه های آزمایشگاه طبق ضوابط مربوطه خواهد بود.


ماده 52 تبصره 2 در صورتی که موسس یک نفر باشد و فوت نماید مطابق تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامینی و اصلاحات بعدی اقدام خواهد شد.

تبصره 1 در صورتی که آزمایشگاه توسط اشخاص حقوقی و یا چند شخص حقیقی تاسیس شده باشد و یکی از موسسان فوت نماید وراث باید ضمن اعلام فوری به دانشگاه در یک مهلت حداکثر دو ساله نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام و در صورت لزوم شخص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط قانونی دریافت پروانه را بعنوان جانشین وی معرفی نمایند تا پس از تایید صلاحیت پروانه تاسیس با ترکیب جدید صادر گردد.

 

مدرس

محمد کریمی خرمی
کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

بازاریابی در حوزه پزشکی

سلامت و رسانه

نظرات

0

0 رای
5 امتیاز
0
4 امتیاز
0
3 امتیاز
0
2 امتیاز
0
1 امتیاز
0

نظرات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری شوید.