شیوه نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر

رایگان

0 نظر
دسته‌بندی‌ها
ژورنالیسم پزشکی
بازدید کاربران: 2
بازدید از صفحه: 519
شیوه نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر

بررسی اجمالی

ماده 1. تعارف:

وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرکز مطالعات: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دانشگاه: دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

پژوهشگر برتر: دانشجوی پژوهشگر برتر آموزش پزشکی کشور

 

ماده2. ضوابط شرکت در فراخوان

 1-2- متقاضی باید در زمان فراخوان، دانشجوی یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوب کشور باشد و یا از تاریخ فارغ التحصیلی وی، بیش از  1سال نگذشته باشد.
 2-2- محاسبه امتیازات، برمبنای مدارک ارائه شده دانشجو در آخرین مقطع تحصیلی انجام می‌شود.
 2-3- صرفا فعالیت‌هایی که در حیطه پژوهش در آموزش انجام شده باشند، بررسی می‌شوند.
 2-4 متقاضی نباید دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) آموزش پزشکی، یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی یا تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی باشد.

 

ماده 3. تعداد جوایز: پژوهشگران برتر در  5مقطع انتخاب و اعلام میشوند:

الف) مقطع کارشناسی: یک نفر
ب) دکترای حرفه ای (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی): یک نفر
ج) کارشناسی ارشد: یک نفر
د) دکتری تخصصی  PhDو دستیاری: یک نفر

 

ماده 4. حیطه‌های مورد بررسی: در تمامی حیطه‌ها صرفا به مواردی که در زمینه آموزش پزشکی باشد، امتیاز تعلق میگیرد.

الف) مقالات منتشر شده در مجلات:
مقالاتی بررسی میشوند که دانشجو یکی از نویسندگان مقاله باشد. مبنای امتیازدهی به شرح زیر است:
ردیف نوع نمایه امتیاز پایه
1 ISI-Web of Science 25+2 (IF)
2 PubMed 25
3 Scopus, ESCI 15
4 Biological Abstracts, Chemical Abstract, Embase, DOAJ, ISC 10

- در صورتیکه مقاله ای دارای همکاری بین دانشگاهی داخلی باشد، امتیاز حاصل از آن مقاله در  1.25ضرب خواهد شد.
- در صورتیکه مقاله ای دارای همکاری بین المللی (خارجی) باشد، امتیاز حاصل از آن مقاله در  1.5ضرب خواهد شد.
- نحوه امتیازدهی به ترتیب نویسندگان مقاله مطابق جدول نحوه توزیع فعالیتهای پژوهشی مشترک برای ارتقای اعضای هیات علمی، میباشد.

- امتیاز نویسنده مسئول، همانند امتیاز نفر اول در نظر گرفته می‌شود.
- امتیاز نوع مقاله بر اساس جدول زیر محاسبه می‌شود.

امتیاز پایه نوع مقاله
کامل Original/Review
1/2 Editorial/ Research letter/ Short or Brief Communication/ Case Report/ Case Series /Letter to editor/ Hypothesis/ Mini Review
1/5 سایر انواع مقالات

- صرفا یک مقاله دارای پذیرش یا  In-press قابل ارائه است.

 

ب) طرح های تحقیقاتی:

منظور از همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی، قرار داشتن نام دانشجو در جدول همکاران یا مجری طرح مصوب شورای پژوهشی دانشگاه/سازمان/موسسه می باشد.

ردیف عنوان فعالیت امتیاز طرح خاتمه یافته امتیاز طرح مصوب شورای پژوهشی دانشگاه/سازمان/مؤسسه
1 مجری طرح های تحقیقاتی 5 3
2 همکار طرح های تحقیقاتی 3 2
3 مجری طرح های مشترک با دیگر سازمان ها 7 5
4 همکار طرح های مشترک با دیگر سازمان ها (یا دانشگاه ها) 5 3

- در صورتی که طرح، پایان نامه دانشجویی باشد،  2امتیاز اضافه به مجری و همکاران آن تعلق میگیرد.

 

ج) ارائه خلاصه مقاله در کنگره ها، سمینارها و جشنواره ها
ردیف نوع همایش امتیاز پوستر امتیاز سخنرانی
1 ملی 1.5 3
2 بین المللی 3 6

- به Abstract Meeting، Proceeding و Conference Paper ایندکس شده در نمایه های Scopus یا ISI 2 امتیاز اضافه تعلق می گیرد.
- هر خلاصه مقاله تنها از یکی از موارد فوق میتواند امتیاز کسب کند.
- ارائه بیش از  2خلاصه مقاله در هر کنگره شامل امتیاز نمی شود.
- به شخص ارائه دهنده امتیاز به صورت کامل تعلق گرفته و به سایر همکاران  %50امتیاز تعلق خواهد گرفت.
- در صورت کسب عنوان مقاله برتر در کنگره به ازای هر مقاله در همایش ملی  2امتیاز و در همایش بین المللی  4امتیاز به امتیاز فوق اضافه میشود.
- پیوست گواهی ارائه خلاصه مقاله و نیز خلاصه مقاله چاپ شده در دفترچه همایش/کنگره الزامی است.

 

د) جشنواره شهید مطهری و جشنواره ایده های نوآورانه آموزشی

امتیاز به فرآیندهایی امتیاز تعلق میگیرد که نام دانشجو در جدول همکاران یا مجری آن باشد.

- به فرآیند برتر کشوری، تنها امتیاز بخش کشوری داده میشود.

 

ه) تالیف و ترجمه کتاب های علمی مرتبط با آموزش پزشکی:

- منظور از انتشار کتاب، تالیف، ترجمه و گردآوری کتابی است که نام دانشجو جزء نویسندگان آن بوده و به چاپ رسیده باشد.

ردیف عنوان فعالیت امتیاز
1 تألیف کتاب 8
2 ترجمه و گردآوری کتاب 4

- صرفا کتاب هایی که در حیطه آموزش پزشکی به چاپ رسیده باشند امتیاز خواهند داشت.

 

و) فعالیت های علمی-اجرایی دانشجویی در حوزه آموزش پزشکی و توسعه آموزش:

- به فعالیت‌های اجرایی دانشجویی در حوزه آموزش پزشکی و توسعه آموزش مطابق جدول زیر امتیاز تعلق میگیرد:

ردیف عنوان امتیاز
1 دبیر کمیته مرکزی دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 15 امتیاز به ازای هر سال
2 عضو کمیته مرکزی دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 10 امتیاز به ازای هر سال
3 دبیر کلان مناطق کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی 8 امتیاز به ازای هر سال
4 دبیر دانشگاهی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی 5 امتیاز به ازای هر سال
5 عضو کمیته دانشجویی دانشگاهی توسعه آموزش علوم پزشکی 3 امتیاز به ازای هر سال
6 دبیر یا عضویت در سایر نهادها و تشکل های مرتبط با آموزش علوم پزشکی (نظیر اسکومی، انجمنهای علمی، واحد های مربوط به آموزش پزشکی در سایر نهادها و ...) 2 امتیاز به ازای هر سال
7 مدرس کارگاه آموزشی-پژوهشی-فناورانه مرتبط با آموزش علوم پزشکی در سطح کشور 3 امتیاز
در سطح کلان منطقه 2 امتیاز
در سطح دانشگاه 1 امتیاز
8 دبیر علمی یا اجرایی رویدادهای آموزشی-پژوهشی-فناورانه مرتبط با آموزش علوم پزشکی در سطح کشور 7 امتیاز
در سطح کلان منطقه 5 امتیاز
در سطح دانشگاه 3 امتیاز
9 عضویت در کمیته علمی یا اجرایی رویدادهای آموزشی-پژوهشی-فناورانه مرتبط با آموزش علوم پزشکی در سطح کشور 3 امتیاز
در سطح کلان منطقه 2 امتیاز
در سطح دانشگاه 1 امتیاز
10 داور مجلات معتبر آموزش پزشکی داخلی هر داوری مقاله 1 امتیاز
11 داور مجلات معتبر آموزش پزشکی خارجی هر داوری مقاله  2امتیاز
12 داوری پروپوزال های پژوهش در آموزش هر داوری پروپوزال 0.5 امتیاز
13 داوری کنگره در حیطه آموزش علوم پزشکی داوری هر کنگره 1.5 امتیاز
14 منتورینگ در رویداد های کشوری آموزشی-پژوهشی-فناورانه مرتبط با آموزش علوم پزشکی هر رویداد 3 امتیاز

 - مسئولیت های علمی-اجرایی ذکر شده در جدول فوق در صورتی که حداقل  6ماه از زمان ابلاغ مسئولیت تا زمان ارسال رزومه گذشته باشد، قابل قبول است.
- برای کسب امتیاز هریک از بند های فوق، ارائه حکم رسمی مسئولیت و یا گواهی معتبر الزامی است.

 

ماده 5. فرآیند شناسایی دانشجوی پژوهشگر برتر آموزش پزشکی

5-1- فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر آموزش پزشکی هر ساله توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت اعلام می‌شود.
 5-2- مدیریت انتخاب و معرفی متقاضیان در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور شامل اطلاع‌رسانی، جمع‌آوری اطلاعات متقاضیان، بررسی و تایید اعتبار مستندات و معرفی متقاضیان به مرکز مطالعات وزارت بر عهده مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی است.
 5-3- مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی موظف است در مهلت مقرر در فراخوان، اسامی و مستندات دانشجوی برتر را برای مرکز مطالعات وزارت ارسال کند.
 5-4- مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی میتواند علاوه بر معرفی به وزارت، از دانشجویان برتر دانشگاهی خود در جشنواره آموزشی درون دانشگاهی نیز تقدیر کند.
 5-5- مرکز مطالعات وزارت با تشکیل کمیته ارزیابی، مستندات متقاضیان را بررسی کرده و دانشجویان برتر را به تفکیک مقاطع ذکر شده در ماده 3 شناسایی میکند.
 5-6- اعضای کمیته ارزیابی متشکل از  5نفر از صاحب نظران کشوری بوده و توسط مرکز مطالعات وزارت تعیین می‌شوند.
 5-7- دانشجویان برتر در همایش کشوری آموزش علوم پزشکی همان دوره مورد تشویق و تقدیر قرار میگیرند.

 

این شیوه‌نامه در آذرماه  1401توسط کمیته مرکزی توسعه آموزش علوم پزشکی پیشنهاد و در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مورد تایید قرار گرفته است.

مدرس

حمید رضا ثابت
کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

رزومه علمی و سوابق اجرایی جناب آقای حمید رضا ثابت

 • رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی (1400)
 • پژوهشگر برتر دانشجویی (۱۳۹۴)
 • استعداد درخشان
 • دبیر کل مدرسه تابستانه کشوری طرح تحول نوآوری در آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا (۱۳۹۵)
 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی Galen (1393)
 • دبیر اجرایی چهارمین مدرسه تابستانی شبکه همکار جنوب (1393)
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا (1393)
 • نائب دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا (1393)
 • دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا (۱۳۹۴)
 • برگزاری بیش از ۱۰ کارگاه پژوهشی در موضوعات مختلف (1392-۱۳۹۵)
 • کادر اجرایی چهارمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی (1393)
 • دبیر فرهنگی کانون نخبگان دانشگاه علوم پزشکی فسا (1391)
 • ثبت و چاپ بیش از ده طرح پژوهشی و مقالات علمی

نظرات

0

0 رای
5 امتیاز
0
4 امتیاز
0
3 امتیاز
0
2 امتیاز
0
1 امتیاز
0

نظرات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری شوید.